Impressie van het oorspronkelijke plan, dat 14 bouwlagen telde.

Hotels van Oranje mag tien lagen bouwen
Laatste update: 28 februari 2013 om 15:25

NOORDWIJK - De gemeenteraad van Noordwijk heeft woensdagavond uitgesproken dat een eventuele nieuwbouw van de Hotels van Oranje tien bouwlagen mag tellen.

De daartoe ingediende motie van de fracties van VVD/Jes, het CDA en Liberaal Noordwijk werd met 11 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. Tegen stemden de raadsleden van Puur Noordwijk en de Lijst Salman. In de motie wordt het college van Burgemeester en Wethouders opgedragen de kaders, waaraan de ontwikkeling van de Hotels van Oranje moet voldoen, als uitgangspunt te hanteren bij het vervolgoverleg met de hoteleigenaren en aan dit vervolgoverleg op korte termijn gestalte te geven.

 

Bepaald werd dat de vuurtoren moet worden gerespecteerd, waartoe de rooilijn van het oorspronkelijke plan moet terugvallen, zodat de toren vanaf de boulevard beter zichtbaar blijft. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan maximaal tien lagen (in het oorspronkelijke plan waren dat er 14) met tenminste één toplaag die niet bewoonbaar is, terwijl de hoogte van de gebouwen in de nabijheid van de vuurtoren niet hoger mag zijn dan die van de toren zelf. De bouwmassa blijft beperkt tot maximaal 26.000 m3. Als de initiatiefnemers willen overgaan tot het realiseren van een congrescentrum (het zgn. NICC), kan medewerking worden verleend voor een extra bebouwing van 5000 m3.

 


Wat betreft de uitbreiding van het bestaande hotel stelt de raad, dat aan de zijde van de boulevard twee extra verdiepingen mogelijk zijn en aan de zijde van de Parallelboulevard maximaal één verdieping.

 

Het Platform Ons Noordwijk maakte vorig jaar grote bezwaren tegen de omvang van de nieuwbouwplannen van de Hotels van Oranje. Ook de nieuwe, kleinere omvang blijft zorgen baren. "Het zijn welliswaar kleinere kolossen, maar het blijven kolossen", aldus Karel van Herwaarden.

 

Meer over dit onderwerp in de Weekendkrant van 1 maart.