Leon van Ast en Arie Meerburg beklinken de overeenkomst (Foto: Jan Bouw).

Deal werkt bezwaar tegen zwembadplan weg
Laatste update: 24 november 2011 om 15:36

NOORDWIJK - Door aan de Nieuwe Zeeweg ruim vijf hectare grond op te waarderen tot 1e klas bollengrond, heeft de gemeente Noordwijk een bezwaar tegen de bouw van het nieuwe zwembad en 200 zgn. Jugenstilwoningen van tafel gekregen. Kosten: 1.3 miljoen.

De Stichting Bedrijfsleven Greenport Duin- en Bollenstreek heeft destijds beroep ingesteld tegen de bouwvergunning voor het project Bloemenzee en Binnenzee aan de Nieuwe Zeeweg. Het beroep was voornamelijk gericht tegen de gevolgen van het project voor de inrichting en de nieuwe functies van het agrarisch Middengebied.

 

Hierover is door het gemeentebestuur nader overleg gevoerd met de Stichting en zijn afspraken gemaakt over het opwaarderen van een areaal bollengrond van matige kwaliteit tot 1ste klas bollengrond met nog enkele bijkomende eisen. Dit heeft er toe geleid, dat het beroep tegen de bouwvergunning door de Stichting is ingetrokken.

 

 
Samen met de voorzitter van de Stichting, Arie Meerburg, gaf projectwethouder Binnenzee Léon van Ast donderdagmiddag een toelichting op de gemaakte afspraak. De verbetering van de grond betreft 5.14 ha, gelegen in het Middengebied tussen de Nieuwe Zeeweg en het Dompad, vrijwel geheel eigendom van de gemeente. De op 40 cm diepte gelegen zandlaag, geschikt voor de bollenteelt, wordt naar boven gebracht. De kosten hiervan bedragen ongeveer 1.3 miljoen euro.

 


Overeengekomen is verder, dat de grond tegen marktconforme voorwaarden aangeboden wordt in pacht. Bovendien ziet Noordwijk af van een verbod op het koppen van de bloemen aan het eind van het bloeiseizoen. Noordwijk hanteert dit verbod elders op haar grondgebied in het belang van het toerisme. Het is de bedoeling dat de verbetering van de grond eind 2014 voltooid is. Overigens dient nog wel toestemming van de Provincie te worden verkregen. Verwacht wordt dat die toestemming bij het vaststellen van de Provinciale Structuurvisie wordt verkregen.

 


Volgens wethouder Van Ast rest er nu nog een aantal bezwaren tegen de bouwvergunning van omwonende particulieren. Ook met hen wordt getracht tot een vergelijk te komen.