De vraag naar sociale huur- en koopwoningen is veel groter dan het aanbod. Nieuwbouw in dit segment is hard nodig. De Bestemmingsreserve kan daar bij helpen. De Noordwijkse Woningstichting (NWS) is een belangrijke partij bij de bouw van sociale woningen. Op het Rederijkersplein tegen de kant van de Lidl aan zal hopelijk eind dit jaar begonnen met de bouw van een aantal sociale woningen (Illustratie: pr).

Reserve moet sociale woningbouw bevorderen
Laatste update: 12 april 2017 om 11:56

NOORDWIJK - De raad boog zich op 11 april over het voorstel van het college om een Bestemmingsreserve ter bevordering van sociale woningbouw in te stellen.

Ook werd er gekeken naar de daarbij behorende Verordening. Daarin zijn de spelregels rond de bouw van sociale woningen vastgelegd. Een derde besluit betrof het overhevelen van het resterend saldo van het Volkshuisvestingsfonds naar de  Bestemmingsreserve.

In de Noordwijkse woonagenda alsmede in de Omgevingsvisie 2030 is vastgesteld dat er in Noordwijk minimaal 30 procent sociale woningen moet worden gebouwd. Het gaat om 20 procent sociale huur en 10 procent sociale koopwoningen. De eis heeft te maken met het feit dat er veel meer vraag is dan aanbod van dit soort woningen.


In het uitvoeringsprogramma van de Woonagenda is opgenomen dat er een compensatiefonds, verder Bestemmingsreserve genoemd, in het leven wordt geroepen. Daarin is vastgelegd dat als een projectontwikkelaar om gegronde redenen niet aan de eis van 30 procent sociaal kan voldoen hij of zij een afdracht moet doen in de bestemmingsreserve waarmee elders wel sociale woningen kunnen worden gebouwd. Die bijdrage is bepaald op € 25.000 voor elke niet gerealiseerde sociale woning.


Financiële redenen, anders gezegd afkopen, komen niet in aanmerking om af te zien van sociale bouw. Wel in aanmerking komen locatie-specifieke factoren (door de grondprijzen is het niet mogelijk om sociale woningen te bouwen langs bijvoorbeeld beide boulevards), bodemgesteldheid (bijvoorbeeld dure ingrepen om te kunnen bouwen) en stedenbouwkundige (past bijvoorbeeld niet in de omgeving) aspecten. De verordening geldt voor projecten waarbij sprake is van de bouw van drie woningen en meer.

Corporaties worden geacht in principe 100 procent sociaal te bouwen bij de projecten die zij onder handen nemen. Ook is vastgelegd dat nieuw gebouwde sociale woningen tenminste tien jaar het predicaat sociaal behouden.
Vullen van de Bestemmingsreserve is één. Even belangrijk is op welke gronden er een uitkering uit het fonds kan worden gedaan. Dat is mogelijk wanneer partijen zich vastleggen om door hen gebouwde sociale woningen dertig jaar het predicaat sociaal te geven. Uitkering kan ook plaatsvinden wanneer partijen bereid zijn of mogelijkheden zien om meer dan 30 procent sociaal te bouwen. De gemeente ziet door middel van een raadsbesluit toe op een juist gebruik van de Bestemmingsreserve.


De raad wordt ook gevraagd om akkoord te gaan met de overheveling van het saldo van het Volkshuisvestingsfonds naar de Bestemmingsreserve. Het fonds werd bij raadsbesluit in september 1994 ingesteld. Doel was om gelden beschikbaar te stellen voor de bouw van sociale huur- en koopwoningen, seniorenhuisvesting en de onderkomens voor bijzondere, kansarme groepen. Het fonds kreeg een looptijd mee van twintig jaar, wat betekent dat deze al overschreden is. Het saldo met als peildatum eind 2016 was € 300.000. Dat bedrag wordt overgeheveld naar de Bestemmingsreserve.