De Bestemmingsreserve moet er voor zorgen dat er in Noordwijk meer sociale woningen worden gebouwd. Er staan wel plannen op stapel, zoals op het Rederijkersplein (illustratie), maar met 19 procent sociale woningvoorraad scoort Noordwijk laag (Illustratie: pr).

Afkoopsommen moeten leiden tot meer sociale woningbouw
Laatste update: 14 april 2017 om 15:13

NOORDWIJK - Afgelopen dinsdag besprak de Noordwijkse raadscommissie het verzoek van het college om de verordening Bestemmingsreserve sociale woningbouw vast te stellen.

Dat bleek geen gelopen race. De fracties hadden de nodige noten op hun zang.

De Bestemmingsreserve heeft tot doel om projectontwikkelaars die om moverende redenen geen mogelijkheid zien om bij 'hun' nieuwbouw de gemeentelijke eis van 30 procent sociale woningen te realiseren daarvoor een van te voren afgesproken verplichte afdracht te laten doen in de Bestemmingsreserve. De andere kant van de Bestemmingsreserve is dat daaruit geput kan worden om meer sociale woningbouw mogelijk te maken. Op zich bleken de fracties wel blij te zijn met de Bestemmingsreserve en de mogelijkheden die deze biedt, maar zoals het nu verwoord was kon het wel een tandje beter.


Gaandeweg de discussie werd duidelijk dat de meeste fracties moeite hadden met de teksten in de toelichting en de verordening. De eerstgenoemde zou helderder zijn wat nu wel mag en kan dan de tweede, terwijl beide één op één op elkaar afgestemd zouden moeten zijn. Dick Gutlich (D66) zei daarover dat de formulering in de verordening te ruim en te vrijblijvend was. "Ik heb waardering voor het initiatief om het aantal sociaal woningen op te schroeven, maar de teksten van de toelichting en de verordening liggen niet in elkaars verlengde. Dat moet opgelost worden."


Gevreesd wordt dat projectontwikkelaars met een relatief kleine afkoopsom - die is vastgesteld op € 25.000 per woning -  de bouw van sociale woningen omzeilen. Verantwoordelijk wethouder Dennis Salman daarover: "Laat ik duidelijk zijn dat er geen sprake is en zal zijn van afkopen. Er wordt door projectontwikkelaars 30 procent sociaal gebouwd en als dat echt niet kan, dan wordt er door die projectontwikkelaar het afgesproken bedrag per woning in de Bestemmingsreserve gestort waarmee elders sociale woningen zullen worden gebouwd."


Ook Menco Wiersema (PvdA-GroenLinks) vroeg aan Salman om nog eens goed te kijken naar met name de verordening en die af te stemmen op de tekst in de toelichting. Salman zei dat te gaan doen.


Gerard Duindam (VVD) vroeg Salman de ondergrens van drie woningen waarvoor de verplichting 30 procent sociaal geldt te verhogen naar 5 woningen. "Het is nagenoeg niet mogelijk bij een klein project om twee woningen voor de vrije sector te bouwen en dan verplicht te worden de derde voor de sociale voorraad te bouwen. Ik ben van mening dat wij daarmee de kleine ontwikkelaars in een te moeilijke situatie brengen.
Carla Versteege van PUUR kon zich in de oproep wel vinden. Menco Wiersema (PvdA-GroenLInks) keek daar duidelijk anders naar. "Met 18 à 19 procent sociale woningen scoren wij het laagst in de hele regio.

Met het voorstel dat nu voor ligt zie ik niet in hoe wij met een inhaalslag op 25 procent kunnen komen. Noordwijk is niet meer van iedereen. Het is een gemeente geworden van mensen met voldoende financiële middelen. Ik maak mij zorgen of wij straks nog wel in staat zijn om onze ouderen aan een passende woning te helpen."


Peter van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig) deed een poging om in ieder geval een aantal sociale woningen in Noordwijk aan Zee te bouwen. "Wij hebben net 6.000 vierkante meter grond aangekocht van Burgland. Als wij nou allemaal even knikken als ik vraag om daar sociale woningen neer te zetten dan doen wij in ieder geval iets."


Voorzitter Ter Hark greep daarop in. "Meneer Bockhove, dit is een raadscommissievergadering en zoals u weet nemen wij daarin geen beslissingen. Deze vergaderingen zijn bedoeld om van gedachten te wisselen ter voorbereiding op de raadsvergaderingen waar wel besluiten dienen te worden genomen. Mag ik van u horen of dit agendapunt als hamerstuk naar de raadsvergadering mag? U mag nu wel knikken." En dat deed de commissie.