Op het Provinciehuis heeft men nu ook post ontvangen van Raymond Salman. De Noordwijker is van mening dat de provincie geen zorgvuldig besluit heeft genomen met het doorsturen van het herindelingsadvies naar de minister, inclusief groen licht (Foto: Harm Dragt).

Aanvrager referendum richt pijlen nu ook op Provincie
Laatste update: 10 augustus 2017 om 15:38

NOORDWIJK - Indiener van het inleidend verzoek tot een raadgevend referendum, Raymond Salman, heeft na de gemeenteraad en minister Ronald Plasterk zijn pijlen nu ook gericht op de Provincie Zuid-Holland.

De Noordwijker heeft een bezwaarschrift ingediend bij de provincie vanwege de in zijn ogen laakbare rol die laatstgenoemde is gaan spelen in de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout.

Kern van het bezwaar is de snelheid waarmee Commissaris van de Koning Jaap Smit het aan de provincie voorgelegde herindelingsadvies heeft ondertekend en doorgestuurd heeft naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Volgens Salman gaat de provincie hierdoor voorbij aan het bezwaar dat hij heeft lopen vanwege het feit dat de gemeenteraad op 6 juli besloot om het inleidend verzoek tot een raadgevend referendum niet ontvankelijk te verklaren. Salman schrijft in zijn bezwaarschrift over de gang van zaken het volgende: 'Het lijkt mij logisch dat het provinciaal bestuur niet zomaar, halsoverkop, hem toegestuurde voorstellen automatisch van een handtekening voorziet, maar die eerst als zelfstandig bestuursorgaan met een eigen verantwoordelijkheid zorgvuldig toetst'.


Omdat Salman het snelle doorsturen uit de pers vernam, heeft hij contact gezocht en gekregen met de provincie om een en ander te verifiëren. Daaruit bleek dat het volgende heeft plaatsgevonden. Daags na het besluit van de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout om te fuseren heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het herindelingsadvies op 7 juli met een positief advies doorgeleid naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Salman schrijft daarover aan de provincie: 'Gedeputeerde Staten zijn, het spreekt vanzelf, een zelfstandig bestuursorgaan met een eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Besluiten zullen dus na eigen degelijke afweging moeten worden genomen.

Het lijkt mij, nu de Noordwijkse gemeenteraad op 6 juli 's avonds het besluit to fuseren nam, daarover Gedeputeerde Staten op 7 juli informeerde, onmogelijk dat de Staten al diezelfde dag een eigen afweging konden maken over deze niet vanzelfsprekende kwestie'.


De verklaring van het Provinciehuis dat het besluit van de raad een vervolg is van eerdere redeneerlijnen (zoals bekend wenste de voorganger van Smit, Jan Franssen een fusie van alle bollengemeenten) legt Salman naast zich neer. Salman schrijft: 'Óf de provincie heeft geen eigen zelfstandige afweging gemaakt óf de provincie heeft van te voren met zekerheid geweten wat de Noordwijkse gemeenteraad zou besluiten. In beide gevalle is de eigenlijke procedure, zoals de wet Arhi die voorschrijft, uitgehold. Het besluit van de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout en die van gedeputeerde Staten, waar het drie zelfstandige besluiten hadden moeten zijn, zijn in werkelijkheid samengesmolten tot één en hetzelfde besluit, dat buiten de vergaderingen en de openheid is genomen'.


In die zin zegt Salman  dat het niet toevallig is dat de motivering van de Noordwijkse raad en Gedeputeerde Staten gelijkluidend is inclusief het niet-ontvankelijk verklaren van het verzoek om een referendum. Salman voert twee bezwaren aan: 'Mijn eerste bezwaar tegen het besluit van Gedeputeerde Staten is dat het in wettelijke zin geen besluit kan heten. Mijn tweede bezwaar is gericht op de conclusie van Gedeputeerde Staten dat er in Noordwijk voor de fusie voldoende maatschappelijk draagvlak zou zijn. Deze conclusie is kunstmatig geconstrueerd. Salman laat de provincie weten dat het onrechtmatig is dat Gedeputeerde Staten door hun besluit het verzoek om een referendum doorkruist. 'Ik verzoek u uw besluit te heroverwegen en de minster van die heroverweging in kennis te stellen'.