Illustratie bij de kennisgeving van Eneco over de informatieavond over het kabeltracé. Opmerkelijk is dat dat tracé in het plaatje rechtsboven langs de noordkant van de bebouwde kom van Noordwijk loopt en in het linkerplaatje er dwars doorheen. Daarnaast is in het linker plaatje Voorhout Sassenheim genoemd.

Eneco gaat kabeltracÚ windmolenpark nader toelichten
Laatste update: 10 februari 2012 om 12:42

NOORDWIJK - De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu organiseren in samenwerking met energiemaatschappij Eneco op dinsdag 1 maart opnieuw een informatieavond over het windmolenpark Q10, dat voor de kust van Noordwijk moet verrijzen.

Eneco organiseerde op 13 december jl. ook al een informatieavond in Congrescentrum Leeuwenhorst om uitleg te geven over de eventuele komst van het windmolenpark. Van de 300 beschikbare plaatsen waren er toen slechts 100 bezet, voornamelijk door lokale politici. De bezoekers kwamen destijds met een spervuur aan kritische vragen, met soms verhitte discussies tot gevolg. Kritiek was er met name van de kant van Noordwijk, dat als toeristische gemeente vreest voor het uitzicht vanaf de kust. Maar ook de aanleg van de elektriciteitskabel naar het verdeelstation in Sassenheim leverde toen de nodige vraagtekens op.

 

De informatieavond van 1 maart zal zich dan ook specifiek richten op het tracé van de aan te leggen kabel. Des te opmerkelijker is het dat in de illustratie bij de kennisgeving van de informatieavond dat tracé (zie boven) op twee verschillende manieren is weergegeven. Monique Dahm van het verantwoordelijke Bureau Energieprojecten in Den Haag is zich niet bewust van die discrepantie: "Maar daar moeten we dan zeker nog even naar kijken." Het plan was om met deze kennisgeving de komende week in diverse lokale en landelijke media te adverteren.

 

Het windpark dat Eneco voornemens is voor de kust van Noordwijk te realiseren, dient te worden aangesloten op het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet en daarvoor is een elektriciteitsverbinding nodig tussen het windpark en het 380 kV schakel- en transformatorstation bij Sassenheim. Het traject aan land is zo'n 8 kilometer lang en loopt o.a. via de Northgodreef, Gooweg, de Bronsgeest, Boekhorstpolder, Jacoba van Beierenweg en Teylingerlaan naar het verdeelstation nabij de Ruïne van Teylingen. Vanaf Sassenheim zal de stroom via het landelijke net worden gedistribueerd naar de gebruikers. Het windpark zal een vermogen hebben van maximaal 150 MW. "Daarmee is dit project belangrijk voor het behalen van de rijksdoelstelling voor duurzame energie in 2020", aldus de ministeries.

 

Voor het windpark is eind 2009 een vergunning afgegeven op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (een Watervergunning). De initiatiefnemer gaat binnenkort een wijzigingsaanvraag indienen, omdat er andere turbinetypen worden gerealiseerd dan destijds voorzien en het kabeltracé wordt gewijzigd. In de wijzigingen zien de tegenstanders een kans om alsnog bezwaar te maken. Noordwijk kondigde op de informatieavond in december reeds aan dat ook te gaan doen.

 

De informatieavond over het kabeltracé vindt plaats op donderdag 1 maart in Congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Van 19.00 tot 21.00 uur kunnen belangstellenden vrij in- en uitlopen. Medewerkers van de ministeries van EL&I en IenM, alsmede van Eneco zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.